Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

POLITICA DE CONFIDENTIALITATE*POLITICA CU PRIVIRE LA PROTECȚIA DATELOR PERSONALE

Introducere

Ca orice societate comercială, Florys Cool Print S.R.L prelucrează date personale. Protecția corespunzătoare a datelor cu caracter personal este un obiectiv important al Florys Cool Print S.R.L (denumita in continuare, Florys Cool Print S.R.L)

Prezenta politica urmărește să sumarizeze abordarea ca operator în materia datelor cu caracter personal (“Politica”) și este adresată persoanelor fizice din afara organizației cu care Florys Cool Print vine in contact, inclusiv clienți si vizitatori ai site-ului florysdesignevents.ro, parteneri sau potențiali parteneri contractuali sau reprezentanți contractuali / legali, salariați ai partenerilor sau potențialilor parteneri contractuali (oricare, fiind denumit in continuare „dumneavoastră”).

Prezentul document urmărește, mai concret, să furnizeze următoarele informații:

(a) identitatea și datele de contact ale operatorului;

(b) datele de contact ale responsabilului cu protecția datelor din cadrul Florys Cool Print S.R.L;

(c) scopurile în care sunt prelucrate de Florys Cool Print S.R.L date cu caracter personal, precum și temeiul juridic al prelucrării.

Este foarte posibil ca nu toate scopurile menționate în această Politică să fie relevante pentru dumneavoastră.

(d) în cazul în care prelucrarea se face în scopul intereselor legitime ale Florys Cool Print S.R.L, indicarea scopurilor respective;

(e) destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor cu caracter personal;

(f) dacă este cazul, intenția operatorului de a transfera date cu caracter personal către o țară terță sau o organizație internațională;

(g) perioada pentru care vor fi stocate datele cu caracter personal sau criteriile utilizate pentru a stabili perioada respectivă;

(h) existența dreptului de a solicita operatorului, în ceea ce privește datele cu caracter personal referitoare la persoana vizată, accesul la acestea, rectificarea sau ștergerea acestora sau restricționarea prelucrării sau a dreptului de a se opune prelucrării, precum și a dreptului la portabilitatea datelor și excepțiile și limitele acestor drepturi;

(i) existența dreptului de a retrage consimțământul în orice moment, fără a afecta legalitatea prelucrării efectuate pe baza consimțământului înainte de retragerea acestuia, precum și excepțiile și limitele acestui drept;

(j) dreptul de a depune o plângere în fața unei autorități de supraveghere;

(k) dacă furnizarea de date cu caracter personal reprezintă o obligație legală sau contractuală sau o obligație necesară pentru încheierea unui contract, precum și dacă persoana vizată este obligată să furnizeze aceste date cu caracter personal și care sunt eventualele consecințe ale nerespectării acestei obligații;

(l) existența (dacă este cazul) unui proces decizional automatizat incluzând crearea de profiluri și, în cazurile respective, informații privind logica utilizată și privind importanța și consecințele preconizate ale unei astfel de prelucrări pentru persoana vizată.

Politica Florys Cool Print S.R.L are in vedere prevederile Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor). Terminologia folosită în aceasta Politică are înțelesul din acest Regulament; în particular, termenii menționați în Secțiunea 4 au înțelesul reprodus în acea secțiune.

Aceasta poate fi actualizată din timp in timp pentru a reflecta schimbările în practica Florys Cool Print S.R.L privind prelucrarea de date cu caracter personal sau schimbări in legislația aplicabila.

Această Politica a fost redactată cu intenția de a fi ușor de citit și înțeles. Pentru informații suplimentare sau întrebări, vă rugăm să folosiți datele de contact menționate in Secțiunea 1.2 de mai jos.

1. Prezentare generală a Florys Cool Print S.R.L

1.1 Identitatea și datele de contact ale operatorului

Denumire: S.C Florys Cool Print S.R.L

Număr de ordine în Registrul Comerțului: J12/4373/2020

Cod unic de înregistrare: 43502779

Adresă sediu social: Municipiul Cluj-Napoca, Str. Prof. Tudor Ciortea 7 , județ Cluj

Contacte sediu social: Telefon:0745.257.799  E-mail : florys2print@gmail.com

1.2 Tipuri de date personale care pot fi prelucrate de Florys Cool Print S.R.L

Florys Cool Print S.R.L poate prelucra, in funcție de situație, (a) atât de date cu caracter cu caracter personal obținute de la dumneavoastră, (b) cât și de date cu caracter personal care nu au fost obținute de la dumneavoastră (ci de la terțe persoane / surse).

Marea majoritate a situațiilor sunt inerente unei activități economice, unele fiind cu totul în afara oricărei posibilități de prevenire, precum primirea unui email de la un terț care include in cuprins un lanț de emailuri (acestea, desigur, conținând) date personale.

Informațiile cu caracter personal pe care Florys Cool Print S.R.L le poate prelucra pot, astfel, include, în funcție de situație:

(a) Informații de contact, ca de exemplu, adresa dumneavoastră poștală, adresa de e-mail și numărul / numerele de telefon, numele dumneavoastră, societatea la care lucrați, funcția sau poziția dumneavoastră

(b) Informații de identitate, ca de exemplu, statut marital, nume complet (inclusiv patronimul sau formula de adresare), data și anul nașterii, sex, fotografie

(c) Informații tehnice, ca de exemplu informații generate ca urmare a cookie-urilor, accesării de către dumneavoastră a website-ului sau aplicațiilor noastre sau în legătură cu materialele și comunicările pe care vi le trimitem în format electronic

(d) Informații financiare, ca de exemplu informații referitoare la plăți, precum contul bancar

(e) Informații cu privire la preferințele de marketing;

(f) Informații cu relevanță pentru procedurile de acceptare de colaborări sau noi parteneri, inclusiv soliditate financiară și aspecte reputaționale;

(g) Informații despre istoricul unei persoane (de exemplu, din CV-uri);

(h) Alte informații cu caracter personal furnizate nouă de către sau în numele partenerilor noștri contractuali sau generate de noi în cadrul activităților noastre, care pot include și categorii speciale de date, cu ocazia, de exemplu, a unor verificări reputaționale;

(i) Orice alte informații referitoare la persoana dumneavoastră pe care este posibil să ni le furnizați, precum preferințe de regim alimentar sau de acces auto, sau sa ne parvină indirect, chiar cu totul independent de abordarea Florys Cool Print S.R.L, și care pot include și categorii speciale de date.

1.3 Interese legitime ale Florys Cool Print S.R.L

După cum se indică mai jos, marea majoritate a prelucrărilor de date personale efectuate de Florys Cool Print S.R.L în relația cu persoane din exteriorul societății privesc scopuri bazate pe interese legitime.

Acestea, după caz, includ:

(a) interesul legitim în furnizarea de bunuri și servicii de calitate clienților noștri;

(b) interesul legitim de promovare a produselor, brandului și reputației Florys Cool Print S.R.L;

(c) interesul legitim de dezvolta și implementa relații eficiente cu furnizorii și alți parteneri contractuali;

(d) interesul legitim de dezvoltare și menținere a unei infrastructuri moderne, inclusiv la nivel IT și de comunicare, corelată cu evoluțiile activităților;

(e) interesul legitim în menținerea siguranței și securității personalului, spațiilor, bunurilor și operațiunilor;

(f) interesul legitim în exercitarea drepturilor legale și contractuale si apărarea acestora în fața instanțelor și autorităților competente;

(g) interesul legitim in atragerea și asigurarea forței de munca necesare si calificate pentru derularea activităților Florys Cool Print S.R.L;

(h) interesul legitim in derularea operațiunilor financiar contabile corespunzătoare activităților sale;

(i) interesul legitim de promovare a obiectivelor Florys Cool Print S.R.L în cadrul industriei și în relația cu autorități și alți actori relevanți;

(j) interesul legitim de verificare si soluționare a plângerilor si reclamațiilor formulate de clienți;

(k) interesul legitim in asigurarea funcționalităților web-site-ului Florys Cool Print S.R.L si promovarea activității sale prin web-site;

(l) interesul legitim de a dezvolta și menține bune relații cu comunitatea și de a promova valori corecte în societate, inclusiv prin susținerea unor cazuri sociale;

(m) interesul legitim de a coopera cu acționarii/alte entități din grup pentru discutarea oricăror aspecte importante în vederea identificării celor mai potrivite abordări;

(n) interesul legitim  de a analiza și urmări operațiuni de achiziție sau vânzare de active în legătură cu activitățile societății sau cu dezvoltarea unora noi;

(o) cu caracter mai general, interesul legitim în buna derulare, dezvoltare, protejare și promovare a activităților sale conform obiectului de activitate;

(p) interesul legitim de a colabora sau interacționa cu entități specializate terțe pentru orice aspect relevant pentru cele de mai sus, inclusiv legat de infrastructura IT, respectarea legislației, dezvoltarea de parteneriate, achiziții sau vânzări;

(q) Alte interese legitime rezultând în conexiune cu proiectele urmărite de Florys Cool Print S.R.L și evoluțiile cărora trebuie să le facă față în contextul activităților sale.

2. Scopurile prelucrării de date cu caracter personal de către Florys Cool Print S.R.L.

Scopurile în care Florys Cool Print S.R.L în prezent prelucrează date cu caracter personal sunt redate mai jos.

2.1 Prelucrarea de date cu caracter personal în scopul desfășurării activității principale de zi cu zi, inclusiv prelucrare de date cu caracter personal în legătură cu furnizori / potențiali furnizori, alți parteneri contractuali / potențiali parteneri contractuali și alte persoane în conexiune cu aceștia.

(a) Situații exemplificative în care poate fi relevant acest scop:

(i) Ați transmis (pe email, poștă-curier, telefonic-fax, etc.) o solicitare/ofertă/propunere către Florys Cool Print S.R.L în vederea stabilirii unei relații de afaceri (de ex. contract de furnizare) (în nume propriu ori în numele entității pe care o reprezentați/în cadrul căreia lucrați).

(ii) Ați fost contactat de către Florys Cool Print S.R.L în legătură cu inițierea unei relații de afaceri (de ex. contract) cu dumneavoastră ori cu entitatea pe care o reprezentați/în cadrul căreia lucrați.

(iii) Ați fost/sunteți implicat în discuțiile/negocierile pentru stabilirea unei relații de afaceri (de ex. contract) între dumneavoastră ori entitatea pe care o reprezentați/în cadrul căreia lucrați și Florys Cool Print S.R.L.

(iv) Ați fost/sunteți implicat în implementarea unui contract între dumneavoastră ori entitatea pe care o reprezentați/în cadrul căreia lucrați și Florys Cool Print S.R.L

(v) Datele dumneavoastră cu caracter personal au ajuns la Florys Cool Print S.R.L ca urmare a transferului acestora de către terțe părți, fiind incluse, încorporate, atașate în corespondență ori documente schimbate de  Florys Cool Print S.R.L și terțe părți în legătură cu scopul de mai sus (inclusiv când sunteți consultant al Florys Cool Print S.R.L  sau al altei părți).

(b) Temeiul prelucrării de date cu caracter personal pentru acest scop poate fi:

(i) interesul legitim al Florys Cool Print S.R.L sau al unei terțe părți;

(ii) executarea unui contract sau efectuarea de demersuri la cererea persoanei vizate înainte de stabilirea unui contract;

(iii) obligația legală;

(iv) în subsidiar, consimțământul

(c) Date cu caracter personal prelucrate pentru acest scop pot fi, în măsura necesară, cele din categoriile menționate la Secțiunea 1.3 de mai sus;

(d) Categoriile de destinatari ai datelor cu caracter personal pot include: (i) consultanți externi în domeniul juridic, contabil, fiscal, tehnic, (ii) autorități și instituții publice (de ex. Autoritatea Națională pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal, Agenția Națională de Administrare Fiscală, instanțe judecătorești, organe de urmărire penală, organe de ordine publică și siguranță națională, Consiliul Concurenței), (iii) alte persoane din cadrul entității pe care o reprezentați/în cadrul căreia lucrați, (iv) parteneri contractuali și contractanți ai acestora, (v) entități din grup, afiliate; (vi) entități care operează magazine în calitate de agenți.

(e) Posibilitatea de transfer de date cu caracter personal către o țară terță;

Nu se anticipează vreun transfer către țări în afara Uniunii Europene în legătură cu acest scop, mai puțin situații de negocieri si interacțiuni punctuale cu potențiali parteneri contractuali din alte tari terțe, caz in care cel mai probabil datele transferate nu ar privi clienții Florys Cool Print S.R.L , ci, în măsura necesară, date ale persoanelor implicate in interacțiunile respective direct sau indirect, precum date ale echipei de negociere sau analiza, consultanți.

Cu privire la alte scopuri de prelucrare legate de activitățile Florys Cool Print S.R.L care pot implica ocazional transfer în afara României, a se vedea mai jos.

(f) Datele cu caracter personal ale dumneavoastră pot fi stocate pentru perioade determinate conform următoarelor criterii: (i) duratele prevăzute de legislații specifice (precum legislația contabilă sau legea Arhivelor Naționale); (ii) duratele maximale în care aspecte de răspundere juridică ar putea fi atrase față de  Florys cool Print sau de Florys Cool Print; și (iii) durata necesară din punct de vedere practic la expirarea perioadelor legale sau de prescripție juridică pentru anonimizarea sau eliminarea efectivă, având în vedere dificultățile de identificare a momentului de colectare a unor date.

Florys Cool Print S.R.L urmărește o abordare minimalistă a prelucrării, inclusiv prin stocare, a datelor cu caracter personal, scop în care are în vedere evaluarea din timp în timp a posibilităților practice și riscurilor ștergerii, anonimizării sau unor măsuri similare cu privire la datele cu caracter personal prelucrate, de regulă în lunile ianuarie-februarie ale fiecărui an.

(g) Raportat la scopul de mai sus obținerea de către Florys Cool Print S.R.L a datelor cu caracter personal poate fi necesară pentru stabilirea și executarea unei relații de afaceri (cu dumneavoastră ori cu entitatea pe care o reprezentați/în cadrul căreia lucrați). Consecința neobținerii de către Florys Cool Print S.R.L a datelor cu caracter personal o poate reprezenta imposibilitatea de a se stabili o relație de afaceri ori imposibilitatea executării în mod adecvat (conform obligațiilor agreate) a respectivei relații de afaceri.

(h) Drepturile de care dispuneți în calitate de persoană vizată, precum și excepțiile si limitele la acestea sunt cele menționate in Secțiunea 3 de mai jos.

2.2 Prelucrarea de date cu caracter personal în scopul sprijinirii activității principale (alte activitati de tiparire ) și dezvoltării acesteia (inclusiv prin relații cu finanțatori, asiguratori, alți parteneri contractuali / potențiali parteneri contractuali și alte persoane în conexiune cu aceștia, implicați în activități de sprijin).

(a) Situații exemplificative în care este relevant acest scop:

(i) Ați transmis (pe email, poștă-curier, telefonic-fax, etc.) o solicitare/ofertă/propunere către Profi în vederea stabilirii unei relații de colaborare (de ex. pentru acordarea unei linii de finanțare) (în nume propriu ori în numele entității pe care o reprezentați/în cadrul căreia lucrați).

(ii) Ați fost contactat de către Florys Cool Print S.R.L în legătură cu inițierea unei relații (de ex. încheierea unui contract de utilități) cu dumneavoastră ori cu entitatea pe care o reprezentați/în cadrul căreia lucrați.

(iii) Ați fost/sunteți implicat în discuțiile/negocierile pentru stabilirea unei relații de afaceri (de ex. contract) între dumneavoastră ori entitatea pe care o reprezentați/în cadrul căreia lucrați și Florys Cool Print S.R.L.

(iv) Ați fost/sunteți implicat în implementarea unui contract între dumneavoastră ori entitatea pe care o reprezentați/în cadrul căreia lucrați și Florys Cool Print S.R.L.

(v) Datele dumneavoastră cu caracter personal au ajuns la Florys Cool Print S.R.L ca urmare a transferului acestora de către terțe părți, fiind incluse, încorporate, atașate în corespondență ori documente schimbate de Florys Cool Print S.R.L și terțe părți în legătură cu scopul analizat (inclusiv când sunteți consultant al Florys Cool Print S.R.L  sau al altei părți).

(b) Temeiul prelucrării de date cu caracter personal pentru acest scop poate fi:

(i) interesul legitim al Florys Cool Print S.R.L sau al unei terțe părți;

(ii) executarea unui contract sau efectuarea de demersuri înainte de stabilirea unui contract;

(iii) obligația legală a Florys Cool Print S.R.L;

(iv) în subsidiar, consimțământul;

(c) Date cu caracter personal prelucrate pentru acest scop pot fi, în măsura necesară, cele din categoriile menționate la Secțiunea 1.3 de mai sus;

(d) Categorii de destinatari ai datelor cu caracter personal pot fi: (i) consultanți externi în domeniul juridic, contabil, fiscal, tehnic, (ii) autorități și instituții publice (de ex. Autoritatea Națională pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal, Agenția Națională de Administrare Fiscală, instanțe judecătorești, organe de urmărire penală, organe de ordine publică și siguranță națională, Consiliul Concurenței), (iii) alte persoane din cadrul entității pe care o reprezentați/în cadrul căreia lucrați, (iv) parteneri contractuali, (v) entități din grup, afiliate; (vi) entități care operează magazine Florys Cool Print  în calitate de agenți.

(e) Posibilitatea de transfer de date cu caracter personal către o țară terță

Nu se anticipează vreun transfer către țări în afara Uniunii Europene în legătură cu acest scop, mai puțin situații de negocieri si interacțiuni punctuale cu potențiali parteneri contractuali din alte tari, caz in care datele transferate nu ar privi cel mai probabil clienții Florys Cool Print S.R.L , ci, în măsura necesară, date ale persoanelor implicate in interacțiunile respective direct sau indirect, precum date ale echipei de negociere sau analiza, consultanți.

Cu privire la alte scopuri de prelucrare legate de activitățile Florys Cool Print S.R.L care pot implica ocazional transfer în afara României, a se vedea mai jos.

(f) Perioada de stocare

Datele cu caracter personal ale dumneavoastră pot fi stocate pentru perioade determinate conform următoarelor criterii: (i) duratele prevăzute de legislații specifice (precum legislația contabilă sau legea Arhivelor Naționale); (ii) duratele maximale în care aspecte de răspundere juridică ar putea fi atrase față de Florys Cool Print S.R.L  sau de  Florys Cool Print S.R.L; și (iii) durata necesară din punct de vedere practic la expirarea perioadelor legale sau de prescripție juridică pentru anonimizarea sau eliminarea efectivă, având în vedere dificultățile de identificare a momentului de colectare a unor date.

Florys Cool Print S.R.L urmărește o abordare minimalistă a prelucrării, inclusiv prin stocare, a datelor cu caracter personal, scop în care are în vedere evaluarea din timp în timp a posibilităților practice și riscurilor ștergerii, anonimizării sau unor măsuri similare cu privire la datele cu caracter personal prelucrate, de regulă în lunile ianuarie-februarie ale fiecărui an.

(g) Raportat la scopul de mai sus, obținerea de către Florys Cool Print S.R.L a datelor cu caracter personal poate fi necesară pentru stabilirea și executarea unei relații de afaceri (cu dumneavoastră ori cu entitatea pe care o reprezentați/în cadrul căreia lucrați). Consecința neobținerii de către Florys Cool Print S.R.L a acestor date cu caracter personal o poate reprezenta imposibilitatea de a se stabili o relație de afaceri ori imposibilitatea executării în mod adecvat (conform obligațiilor agreate) a respectivei relații de afaceri.

(h) Drepturile de care dispuneți în calitate de persoană vizată și excepțiile si limitele la acestea sunt cele menționate Secțiunea 3 de mai jos.

Cookie Policy

This site uses cookies to store information on your computer.

Do you accept?